Pojistný slovník

 C | D | H | O | P | S | T | V | Z


 

Akceptace
Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.

Nahoru

C

Čekací doba
Doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění.

Nahoru 

D

Denní odškodné
Tento termín se obvykle používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu léčení úrazem.

Dlužník
Ten, kdo si půjčuje (od věřitele). V pojištění je v pozici dlužníka pojistník, který je povinen podle pojistné smlouvy platit pojistné.

Doba hospitalizace
Pobyt v nemocnici nejméně na jeden den (jeden den znamená dobu 24 hodin nebo přes jednu noc).

Nahoru

O

Odkupné

Všeobecné pojistné životního pojištění stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odkupného. Odkupné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti na zrušení životního pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odkupného pojištění zaniká. 

Obmyšlený
Fyzická nebo právnická osoba, které v případě smrti pojištěné osoby vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna je však účinná až doručením pojistiteli. Není-li obmyšlená osoba určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem, který také stanoví bližší pravidla pro toto určení. Pravidlo pro dědění zde neplatí. Až do vzniku pojistné události nevznikají obmyšlené osobě z pojištění žádná práva. 

Nahoru

P

Pojistka
Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Podíl na zisku
Pojistitel u životního pojištění poskytuje podíl na zisku. Podíl na zisku se počítá z investovaných odpovídajících rezerv pojistného životních pojištění, a to po odečtení technické úrokové míry pro daný typ pojištění a výdajů na investice.

Pojistitel
Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení České národní banky. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistník
Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojištěný
Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Pojistná částka
V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná doba
Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná událost
Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její definici určují všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a/nebo smluvní ujednání.

Pojistné
Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné), nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné plnění
Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako obnos v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné riziko
Přesně definované a vymezené riziko, které pojišťovna přebírá. Riziko, před kterým pojištění chrání pojištěné osoby.

Nahoru

S

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující daný pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. Tyto odchylky často rozšiřují krytí původního pojistného rizika a v některých případech stanoví dodatečné výluky.

Škodná událost
Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Nahoru

T 


Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky. 

Nahoru

V

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnuté podmínky, nebo neodvolatelný příkaz pojištěného, aby pojistné plnění bylo vyplaceno třetí osobě, zpravidla věřiteli pojištěného.

Všeobecné pojistné podmínky
Úpravu vymezuje zákon č. 39/2004 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluky z pojištění
Rizika, které jsou vyňata z pojistného krytí. Některé z nich lze připojistit za zvýšené pojistné. V úrazovém pojištění lze například připojistit jízdu na motocyklu s vyšší kubaturou.

Nahoru

Z

Zproštění od placení pojistného
Zvláštní pojistné podmínky připojištění zproštění od placení pojistného stanoví, za jakých podmínek je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Tento nárok je podmíněn přiznáním plné invalidity podle definice uvedené v pojistných podmínkách.

Přehled finančních slovníků

Bankovní slovník - Disponibilní zůstatek, Embosovaná platební karta, Home Banking, Karetní asociace, Pohyblivá úroková sazba, SWIFT, Přímé bankovnictví, APRC, Bankomat, Bankovní převod, Bankovní účet, Bankovní spojení, Bezhotovostní operace, Běžný účet, BIC, Blokace karty, Bonita
Více bankovních pojmů

Úvěrový slovník - Anuitní splátka, anuita, Anuitní splácení, Bonita, Byt, Bytové nemovitosti, Bytový dům, Cena obvyklá, Cena obvyklá budoucí, Cena tržní, Cena úvěru, Cílová částka, Čerpání úvěru, ČNB, Degresivní splácení, Dlužník, Dluhová služba, Doba splatnosti, Domácnost
Více úvěrových pojmů


Daňový slovník
 - Aktiva, Akruální princip, Amortizace u dlouhodobého majetku, Audit, Barter, barterový obchod, Bilance, Bonita, Brutto, Cash-flow, Cena pořízení, Časové rozlišení nákladů a výnosů, Daňová optimalizace, Daňový doklad, Daňový základ, Den platby daně, Devalvace, Dlouhodobý majetek, Dohadné položky, Faktura, FIFO ("first in - first out"), Goodwill, Inventura, Konfirmace, Konkurenční doložka, Kurzové rozdíly
Více daňových pojmů

Pojistný slovník - Akceptace,Čekací doba, Denní odškodné, Dlužník, Doba hospitalizace, Odkupné, Obmyšlený, Pojistka, Podíl na zisku, Pojistitel, Pojistník, Pojištěný, Pojistná částka, Pojistná doba, Pojistná událost, Pojistné, Smluvní ujednání, Škodná událost, Trvalé následky úrazu, Vinkulace pojištění, Výluky z pojištění, Zproštění od placení pojistného
Více pojistných pojmů

Investiční slovník - Absolute-return strategie, Akcie, Akcie prioritní, Akcionář, Akciové fondy, Akciové riziko – obecné, Aktivní správa portfolia, Alikvotní úrokový výnos, Alokace (Asset allocation), Analýza cenných papírů, Arbitráž, Benchmark, Benchmarková strategie, Blue Chip, Bod zlomu (break even), Bond, Bonita cenného papíru, Broker, Burza, Burzovní index, BUY & SELL transakce, Býčí (Bull) strategie, Cap, Cenný papír, Cenný papír na jméno, Cenný papír na majitele, Certifikát Bonus, Certifikát garantovaný, Certifikát: diskontovaný, Certifikát: KNOCK-OUT, Certifikát: Sprint-certifikát, Certifikát Indexový, Certifikáty investiční, CFD – Contracts for Diference, Clearing, Custody, Custody transakce, Depozitář, Derivát (Finanční derivát), Diverzifikace, Dividenda, Downside 1 ROK, Dluhopisy státní, Dluhopisy, Durace, Durace modifikovaná, Emise, ETF, (Exchange Traded Funds), Finanční trhy,Floater, Fondy akciové, Fondy derivátové (Hedge Fondy), Fondy dividendové, Fondy dluhopisové/obligační, Fondy fondů, Fondy garantované/zajištěné
Více investičních pojmů