Úvěrový slovník

B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Anuitní splátka, anuita
Pravidelná fixní měsíční splátka úvěru, která se skládá z úmoru (splátka jistiny) a úroků. Její výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění. V průběhu doby splácení dochází ve splátce ke změně poměru mezi jistinou a úroky.

Anuitní splácení
Nejčastěji volená forma splácení; jde o konstantní výši splátek během celého období fixace úrokové sazby.


B

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.

Bonita
Bonita udává schopnost klienta řádně splácet úvěr (plnit závazky z úvěrovou smlouvy). Je jedním z rozhodujících kritérií pro schválení hypotečního úvěru. Počítá se z příjmů a výdajů klienta.

Byt
Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

Bytové nemovitosti
Pod pojmem bytové nemovitosti se myslí byt, bytový dům a rodinný dům.

Bytový dům
Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.

Nahoru


C

Cena obvyklá
Cena obvyklá je stanovena znalcem při oceňování nemovitosti jako zástavy pro banku. Je to cena, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti. Také se nazývá „tržní hodnota“.

Cena obvyklá budoucí
Cena stanovovaná u rozestavěné nemovitosti jako odhad tržní ceny po kolaudaci. Slouží pro ocenění hodnoty zástavy pro banku a k určení maximální možné výše úvěru.

Cena tržní
Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.

Cena úvěru
Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí.

Cílová částka
Cílová částka u stavebního spoření je částka, kterou je dána vklady střadatele včetně úroků, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření.

Čerpání úvěru
Čerpáním úvěru se rozumí poskytnutí finančních prostředků ke sjednanému účelu po splnění požadovaných podmínek uvedených v úvěrové smlouvě. Čerpání se provádí bezhotovostně obvykle buď zasláním peněz na účet uvedený v kupní smlouvě nebo formou proplacení dodavatelských faktur (při výstavbě). Čerpání může probíhat jednorázově (např. při koupi bytu) nebo postupně (typický příklad při výstavbě).

ČNB
Česká národní banka (www.cnb.cz)

Nahoru

D

Degresivní splácení
Měsíční splátky jsou zpočátku největší, a proto i s větším podílem na splácení jistiny. Splátky se postupem času snižují dle daného koeficientu. Tuto možnost využívají spíše starší žadatelé, kteří počítají se snižováním svých příjmů.

Dlužník
Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Dluhová služba
Vyjadřuje poměr všech splátek klienta vůči jeho celkovým příjmům (např. čistý příjem činí 20.000,-- Kč; splátky úvěrů jsou 5.000,-- Kč; dluhová služba je 25 %).

Doba splatnosti
Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odborníci doporučují rozpětí mezi 15 a 20 lety.

Domácnost
Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.

Nahoru

F

Fyzická osoba
Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Finanční úřad
Finanční úřad vykonává správu daní, vybírá daně, kontroluje dodržování povinností dle zákona o účetnictví, potvrzuje daňová přiznání, vydává potvrzení o bezdlužnosti atd.

Fixace úrokové sazby
Období, po které platí daná úroková sazba. Běžně se volí v rozpětí mezi 1 rokem a 5 lety, delší jen výjimečně. Na konci fixačního období lze bez sankce měnit parametry hypotečního úvěru - částečně či zcela umořit, případně refinancovat.

Nahoru

G

Geometrický plán
Návrh změny záznamů v katastru nemovitostí, kde musí být také potvrzen. Je vyjádřený graficky s vyčíslením výměr pozemků po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Je třeba ho vyhotovit pro případy rozdělení a sloučení pozemků, vyznačení budovy nebo pro změnu jejího vnějšího obvodu, pro doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci a pro vyznačení věcného břemene.

Nahoru

H

Hypoteční úvěr
Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.
Oblast hypotečních úvěrů upravuje zákon č. 190/2004 Sb.

Hypoteční zástavní listy
Dluhopisy jejichž jmenovitá hodnota, včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů („řádné krytí“) popř. též náhradním způsobem.

Nahoru

J

Jistina
Půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.

Nahoru

K

Katastr nemovitostí ČR (KN)
Soubor údajů o nemovitostech na území České republiky zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k nemovitostem. Působnost katastru nemovitostí je upravena zákonem č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Katastrální mapa
Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí.

Katastrální úřad
Orgán státní správy vykonávající správu katastru nemovitostí ČR.

Kombinovaný produkt
Hypoteční úvěr kombinovaný s jiným finančním produktem, nejčastěji s životním pojištěním. U hypotečního úvěru je měsíčně splácen úrok, jistina je splácena z výnosů druhého produktu (většinou jednorázově).

Kupní smlouva
Smlouva, na jejímž základě vzniká prodávající straně povinnost definovaný předmět koupě odevzdat kupujícímu a kupující straně ukládá povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj předem dohodnutou kupní cenu. Smlouva se uzavírá jako shodný projev vůle.

Nahoru

L 

List vlastnictví (LV), Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z katastru nemovitostí dokladující evidenci vlastnictví a věcných práv v katastru nemovitostí. Obsahuje údaje o jejím vlastníkovi, způsobu získání nemovitosti, právech a břemenech s nemovitostí spojených.

LTV (Lone To Value)
Poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.

Nahoru

M

Mimořádná splátka
Splátka, kterou je částečně nebo zcela splacen hypoteční úvěr, splacená mimo pravidelné měsíční splátky. Mimořádnou splátkou je výhodné splatit v období, kdy končí fixace úrokové sazby, protože jen tehdy se může dlužník vyhnout sankčním poplatkům za předčasné splacení.

Nahoru

N

Nájemní nemovitost
Nemovitost, která je za běžných podmínek a za předpokladu řádného hospodaření schopna trvale poskytovat kterémukoli majiteli čistý výnos z pronájmu.

Návrh na vklad
Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.

Nebytový dům
Stavba, ve které je více než polovina podlahové plochy určena k jiné funkci než bydlení.

Nebytový prostor
Místnost nebo soubor místností včetně příslušenství, jež je určen k jiným účelům než je bydlení. Nebytový prostor musí tvořit samostatnou jednotku, nejedná se tedy o příslušenství bytu ani společné části domu.

Nemovitost
Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Notářský zápis o uznání dluhu
Notářským zápisem uznává klient svůj dluh vůči věřiteli - bance; součástí notářského zápisu je také svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, ve kterém klient svolí s tím, že v případě jeho prodlení s plněním závazku vůči bance, může banka přistoupit k podání návrhu na výkon rozhodnutí / exekuci.

Nahoru

O

Objekt úvěru
Nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům).

Odhad ceny nemovitosti
Ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem nebo interním pracovníkem banky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti.

Nahoru

P

p.a., per annum
Latinsky „roční“. Uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.

Plomba
Poznámka na výpisu z katastru nemovitostí (označována poznámkou jako „P“) vyjadřující, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. Může se jednat o např. o vklad vlastnického, zástavního nebo exekučního práva. Plomba se zruší vykonáním vkladu nebo záznamu, rozhodnutím o zastavení konání nebo zamítnutím vkladu.

Pojištění nemovitosti
Pojištění sjednávané proti živelným rizikům. Pojištěna musí být každá nemovitost sloužící jako zástava u hypotečního úvěru. Pojištění musí být na takovou částku, která v případě pojistné události bude krýt náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu.

Pojistná událost
Skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.

Polyfunkční budova
Budova, která slouží k minimálně třem účelům užívání. Mohou se v ní nacházet bytové jednotky, nebytové prostory – provozní místnosti, aj. Žádný z těchto druhů prostor nepřevyšuje více než polovinu podlahové plochy dané nemovitosti.

Potvrzení o příjmu
Formulář banky, u níž klient žádá o hypoteční úvěr, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění.

Potvrzení o zaplacených úrocích
Potvrzení vydávané bankou po uplynutí kalendářního roku, které obsahuje součet zaplacených úroků z hypotečního úvěru. Vydává se pro účel přiznání daně z příjmů.

Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí
Právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí nastávají rozhodnutím katastru nemovitostí o povolení vkladu. Právní účinky jsou přiznány zpětně ke dni doručení návrhu na povolení vkladu.

PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.

Progresivní splácení
Velikost progresivní splátky postupem času roste. Zpočátku je nižší než splátka anuitní, avšak nesmí být nižší, než je úrok z jistiny. Tento druh splácení je vhodný pro žadatele na počátku profesní kariéry - tedy v době, kdy mají menší příjmy, ale zároveň perspektivu profesního růstu.

Předčasné splacení úvěru
Splacení hypotečního úvěru mimo sjednaný termín. V případě, že klient splatí úvěr ke konci fixace úrokové sazby, není sankciován. Pokud splatí úvěr v době fixace, sankce činí většinou výši ušlých úroků do konce doby fixace.

Překlenovací úvěr
Úvěr ze stavebního spoření umožňující střadateli financovat bytovou potřebu v době, kdy ještě nesplňuje podmínky na poskytnutí standardního úvěru ze stavebního spoření. Např. když ještě nemá naspořeno dostatečnou částku nebo nespoří standardní počet let.

Nahoru

R

Refinancování
Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž dlužníkovi jinou bankou. Využívá se většinou při skončení doby fixace úrokové sazby, zpravidla v situaci pokud je nabídka nových podmínek stávající bankou pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.

Refinancování vlastních prostředků
Možnost z hypotéky zpětně proplatit již zaplacené vlastní prostředky investované do nemovitosti.

Reprodukční (nová) cena nemovitosti
Cena, za kterou by bylo možné pořídit stejnou novou nebo srovnatelnou nemovitost v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.

Rizikové životní pojištění
Forma pojištění pro případ smrti, kdy pojistnou událostí je smrt, nebo trvalá invalidita pojištěného.

Rodinný dům
Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Rozestavěná nemovitost
Rozestavěná budova v takovém stadiu, že již může být zapsána do katastru nemovitostí, ale ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí ani jí nebylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo. Je na ní již patrné technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

RPSN
Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady úvěru - sazba, která v sobě zahrnuje veškeré povinné výdaje spojené s hypotékou, tzn. poplatky, úroky, pojištění nemovitosti, životní pojištění pokud je vyžadováno apod.

Nahoru

S

Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Smlouva, která upravuje vztah mezi budoucím prodávajícím a kupujícím. Účastníci se v ní písemně zavazují k uzavření kupní smlouvy podle specifikovaných podmínek. Na jejím základě vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat předmět koupě a kupujícími naopak povinnost předmět koupě převzít a zaplatit. Na jejím základě lze poté vymáhat následné uzavření kupní smlouvy i soudně.

Splatnost úvěru
Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

Spoluvlastnický podíl
Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka nemovitosti na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společné nemovitosti. Jedná se o „ideální podíl“, který udává míru účasti. Nejedná se o reálně vymezené určité části. Obvykle je vyjádřen zlomkem.

Společenství vlastníků jednotek
Specifická právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu tj. správa domu, popř. vykonávat činnosti v rozsahu zák. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným FO nebo PO.

Společné jmění manželů (SJM) (dříve BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů)
Majetkové společenství vznikající uzavřením manželství a jeho zánikem také zaniká. SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze smluvně nebo soudně zúžit a rozšířit.

Stavební pozemek
Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.

Stavební povolení
Stavební povolení je vydáváno stavebním úřadem jako výsledek stavebního řízení. Jsou v něm uvedeny závazné podmínky realizace a užívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení.

Státní finanční podpora
Příspěvek ke splátkám hypotečního úvěru, který je poskytován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)
Státní fond rozvoje bydlení (www.sfrb.cz)

Nahoru

T

Trvalý pobyt cizince
O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.

Nahoru

 

U

Účel úvěru
Účel, na který se budou prostředky z hypotečního úvěru využívat. Může se jednat např. o koupi nemovitosti, výstavbu, rekonstrukci, atd.

Úrok
Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem ze dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.

Úroková sazba
Stanoví úroky, které je dlužník povinen bance platit. Určí ji banka konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti a také podle délky fixace úrokové sazby.

Úvěrová smlouva
Úvěrová smlouva o se uzavírá mezi klientem a bankou, jsou v ní uvedeny práva a povinnosti obou smluvních stran.

Nahoru

V

Věcné břemeno
Věcné břemeno znamená omezení práv vlastníka nemovitosti a jeho povinnost něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Většinou se jedná o cestu přes pozemek (a udržování její sjízdnosti), inženýrské sítě, právo doživotního užívání, atd.

Věřitel
Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

Vinkulace pojistného plnění
Vinkulace je opatření, kterým vznikne při škodní události přednostní právo na uspokojení pohledávky z pojistného plnění úvěrující bance, která se obvykle následně s klientem dohodne na použití finančních prostředků z pojistného plnění za účelem např. rekonstrukce nebo úhrady hypotečního úvěru.

Výnosová (nájemní) nemovitost
Nemovitost, která je schopna trvale poskytovat čistý výnos z pronájmu za předpokladu řádného hospodaření za běžných podmínek.

 Nahoru

Z

 

Zainvestovaný (zasíťovaný) stavební pozemek
Stavební pozemek, k jehož hranici je přivedena přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka a přípojka kanalizace. Vodovodní přípojka může být nahrazena vlastní studnou a přípojka kanalizace odpadní jímkou.

Zajištění úvěru
Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek, vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky a jiné.

Zástavce
Osoba, která zastavila věc nebo pohledávku (např. nemovitost, pojistné plnění) za účelem zajištění pohledávky.

Zástavní hodnota = též hodnota nemovitosti stanovená bankou
Hodnota nemovitosti určená na základě odhadu nemovitosti provedené odhadcem a konečně stanovená bankou. Zástavní hodnota nesmí převyšovat cenu obvyklou.

Zástavní právo
Zástavní právo je nástroj k zajištění pohledávky, v případě že není včas a řádně splacena. Zástavní věřitel je oprávněn domáhat se náhrady z věci zastavené.

Zástavní právo k nemovitosti
Zástavní právo k nemovitosti slouží k zajištění pohledávky z hypotečního úvěru. V případě neplnění podmínek z úvěrové smlouvy klientem je zástavní věřitel – úvěrující banka oprávněna domáhat se uspokojení pohledávky ze zastavené nemovitosti.

Závazek o uznání dluhu
Uznání dluhu je písemné uznání závazku dlužníkem co do důvodu a výše. Tento dokument vylepšuje pozici banky při uspokojování své pohledávky ze zastavené nemovitosti v případě, že dlužník svůj dluh nesplácí a nemá zájem na jeho řešení. Může mít formu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis o dohodě.

Žadatel o úvěr
Osoba zletilá a oprávněná k právním úkonům. Žadatel může být jediná osoba či o úvěr může žádat více osob - žadatelů.

Žádost o úvěr
Formulář banky, který slouží k získání potřebných údajů o žadateli nebo žadatelích o úvěr a o financovaném záměru.

Životní minimum
Minimální společensky uznaná hranice finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Skládá se z nákladů na zajištění osobních potřeb a společných nákladů domácnosti.

Životní pojištění
Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta.

 Nahoru

 

Přehled finančních slovníků

Bankovní slovník - Disponibilní zůstatek, Embosovaná platební karta, Home Banking, Karetní asociace, Pohyblivá úroková sazba, SWIFT, Přímé bankovnictví, APRC, Bankomat, Bankovní převod, Bankovní účet, Bankovní spojení, Bezhotovostní operace, Běžný účet, BIC, Blokace karty, Bonita
Více bankovních pojmů

Úvěrový slovník - Anuitní splátka, anuita, Anuitní splácení, Bonita, Byt, Bytové nemovitosti, Bytový dům, Cena obvyklá, Cena obvyklá budoucí, Cena tržní, Cena úvěru, Cílová částka, Čerpání úvěru, ČNB, Degresivní splácení, Dlužník, Dluhová služba, Doba splatnosti, Domácnost
Více úvěrových pojmů


Daňový slovník
 - Aktiva, Akruální princip, Amortizace u dlouhodobého majetku, Audit, Barter, barterový obchod, Bilance, Bonita, Brutto, Cash-flow, Cena pořízení, Časové rozlišení nákladů a výnosů, Daňová optimalizace, Daňový doklad, Daňový základ, Den platby daně, Devalvace, Dlouhodobý majetek, Dohadné položky, Faktura, FIFO ("first in - first out"), Goodwill, Inventura, Konfirmace, Konkurenční doložka, Kurzové rozdíly
Více daňových pojmů

Pojistný slovník - Akceptace,Čekací doba, Denní odškodné, Dlužník, Doba hospitalizace, Odkupné, Obmyšlený, Pojistka, Podíl na zisku, Pojistitel, Pojistník, Pojištěný, Pojistná částka, Pojistná doba, Pojistná událost, Pojistné, Smluvní ujednání, Škodná událost, Trvalé následky úrazu, Vinkulace pojištění, Výluky z pojištění, Zproštění od placení pojistného
Více pojistných pojmů

Investiční slovník - Absolute-return strategie, Akcie, Akcie prioritní, Akcionář, Akciové fondy, Akciové riziko – obecné, Aktivní správa portfolia, Alikvotní úrokový výnos, Alokace (Asset allocation), Analýza cenných papírů, Arbitráž, Benchmark, Benchmarková strategie, Blue Chip, Bod zlomu (break even), Bond, Bonita cenného papíru, Broker, Burza, Burzovní index, BUY & SELL transakce, Býčí (Bull) strategie, Cap, Cenný papír, Cenný papír na jméno, Cenný papír na majitele, Certifikát Bonus, Certifikát garantovaný, Certifikát: diskontovaný, Certifikát: KNOCK-OUT, Certifikát: Sprint-certifikát, Certifikát Indexový, Certifikáty investiční, CFD – Contracts for Diference, Clearing, Custody, Custody transakce, Depozitář, Derivát (Finanční derivát), Diverzifikace, Dividenda, Downside 1 ROK, Dluhopisy státní, Dluhopisy, Durace, Durace modifikovaná, Emise, ETF, (Exchange Traded Funds), Finanční trhy,Floater, Fondy akciové, Fondy derivátové (Hedge Fondy), Fondy dividendové, Fondy dluhopisové/obligační, Fondy fondů, Fondy garantované/zajištěné
Více investičních pojmů