Investiční slovník


A
   B   C   D    E    F   G   H   I   K   L    M    N   O    P   R   S   T   U   V   Y   Z 

 
  A >> nahoru
Absolute-return strategie
Investiční strategie snažící se o určité zhodnocení v daném časovém horizontu bez ohledu na vývoj trhu
Akcie
Majetkový cenný papír představující podíl na akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva majitele akcie (akcionáře) jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Umožňuje dvojí výnos - dividendu (neboli podíl na zisku společnosti) a kurzový (kapitálový) výnos, vyplývající z příznivého pohybu ceny akcie. Dividenda ani kurzový výnos nejsou předem zaručeny. Kurz akcií může výrazně kolísat pod vlivem např. různých fází hospodářského cyklu nebo úspěšnosti hospodaření společnosti.
Akcie prioritní 
jsou akcie vybaveny přednostními právy, jež se týkají především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.
Akcionář
Majitel akcií, tedy podílník akciové společnosti. Akcionář má právo na informace o chodu společnosti a může se účastnit valné hromady této společnosti, kde se může podílet na rozhodování o základních otázkách činnosti společnosti, a to v rozsahu, který je dán velikostí jeho podílu (počtem vlastněných akcií). Za držené akcie získává právo na dividendu (podíl na zisku společnosti) stejně jako právo na odpovídající část likvidačním zůstatku. Majoritní akcionář drží většinu akcií společnosti.
Akciové fondy
jsou fondy, které mají minimálně 66% investováno do akcií. Je pro ně typické krátkodobé kolísání kurzu, třeba i o desítky procent v několika měsících. Jsou to fondy velmi rizikové vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího potenciálu zhodnocení.
Akciové riziko – obecné
riziko ztráty související se změnou určitého akciového trhu, tzn. Se změnou širokého akciového indexu.
Aktivní správa portfolia
Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem a investiční strategií fondu, nebo plánovanou strukturou portfolia.
Aktuální hodnota podílového listu
Aktuální hodnotou podílového listu ke dni uplatnění práva na odkoupení se rozumí hodnota vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list, stanovená investiční společností pro tento den.
Alikvotní úrokový výnos
Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu nebo od výplaty posledního kupónu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné. Pro klienta nakupujícího dluhopis znamená kladné AÚV odškodnění, které musí zaplatit, když získá nárok na celý kupón, aniž by držel dluhopis celou dobu. Záporné AÚV znamená pro klienta nakupujícího dluhopis kompenzaci za dobu, kdy dluhopis drží bez nároku na kupón.
Alokace (Asset allocation)
Rozmístění aktiv. V rámci portfolio managementu (řízení majetku) se jím rozumí optimalizace rozdělení majetku mezi jednotlivé investiční instrumenty tak, aby bylo vyhovující pro klienta a zároveň bralo ohled na výnosnost a riziko stejně jako na situaci na trhu cenných papírů.
Analýza cenných papírů
Analýza a ohodnocení cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.) předchází rozhodnutí o potenciální investici do cenného papíru. Při analýze cenných papírů je prověřována ekonomická situace emitenta. Hlavním zdrojem informací o emitentovi je finanční analýza. Veškeré získané informace musí být poté správně interpretovány a vyhodnoceny. Cenný papír je na základě analýzy ohodnocen a tato zjištěná „správná cena“ (fair value) je porovnána s kurzem na trhu.
Celá analýza cenných papírů se dá shrnout do následujících bodů:
  • Analýza (zpracování informací, které mohou investici pozitivně či negativně ovlivnit);
  • Prognóza (odhad budoucího vývoje výnosů na základě analýzy historických dat a předložených informací o současné situaci a možném vývoji)
  • Ohodnocení (výsledek prognózy je konfrontován s vnějším prostředím, tzn. situací na kapitálových trzích, hospodářským cyklem, atd.)
Arbitráž
Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.
  B >> nahoru
Benchmark
Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.
Benchmarková strategie
Investiční strategie snažící se o lepší zhodnocení prostředků než které dosahuje trh, resp. stanovený benchmark
Blue Chip
Anglosaský výraz burzovně obchodovaných akcií největších a nejbezpečnějších akciových společností, jež se vyznačují vysokou kvalitou managementu, dlouhou dobou existence, pravidelnou výplatou dividend a dostatečnou likviditou na trhu.
Bod zlomu (break even)
Hodnota kurzu, při kterém investor nerealizuje zisk ani ztrátu.
Bond
Viz. dluhopisy
Bonita cenného papíru
Vyjádření kvality cenného papíru. Úzce souvisí s bonitou emitenta. Čím důvěryhodnější, silnější a stabilnější je emitent, tím vyšší je bonita jím vydávaných cenných papírů.
Broker
Zprostředkovatel obchodů, který za poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.
Burza
Regulovaný trh investičních nástrojů , jehož úkolem je uspokojovat nabídku nebo poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurz) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů. Jde o důležitou součást kapitálového trhu, na níž se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.
Burzovní index
je indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu odpovídající podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech zastoupených v indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.
BUY & SELL transakce
Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
Býčí (Bull) strategie
Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu – cenného papíru.
  C >> nahoru
Cap
Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota podkladového aktiva byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.
Cenný papír
Cenný papír představuje právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán (většinou emitent). Cenný papír je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný.
Cenným papírem jsou zejména: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, obligace, opční listy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy a skladištní listy. Cennými papíry jsou i listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony.
Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad, a dvě podoby cenného papíru – listinná a zaknihovaná (dematerializovaná).
Cenný papír na jméno
je cenný papír na jméno určité fyzické nebo právnické osoby. Emitent cenných papírů vede seznam majitelů, aby společnost znala své akcionáře (podílníky).
Cenný papír na majitele
je cenný papír neznějící na určité jméno, ale na současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v CDCP).
Certifikát Bonus
Bonus certifikáty, stejně jako diskontové certifikáty, přinášejí určitou možnost zajištění proti ztrátám. Za toto zajištění se investor vzdává dividendy z podkladového aktiva. Narozdíl od diskontovaných certifikátů u nich navíc není žádné omezení pro maximální výnos. Bonusové certifikáty umožňují investorům vydělávat, jak na stagnujících, tak i na mírně klesajících trzích. V případě, že podkladové aktivum prorazí ochrannou bariéru, může být ztráta výrazná. Na trhu se vyskytují tyto typy certifikátů spekulující jak na růst, tak i na pokles podkladového aktiva. U popisovaného typu certifikátu se vyskytuje riziko ážia. V případě, že u certifikátu dojde k protržení ochranné bariéry, může být ztráta z takového produktu vyšší než je u podkladového aktiva právě o zmíněné ážio. Další rizika viz. Certifikáty investiční.
Certifikát garantovaný
Garantované certifikáty jsou strukturované investiční produkty, u kterých emitent garantuje návratnost celé nebo části vložené částky k datu splatnosti. Nadvýnosu je dosahováno pouze v případě, že jsou plněny předem stanovené podmínky. Rizika viz. Certifikáty investiční.
Certifikát: diskontovaný
Investice do diskontovaných certifikátů ve srovnání s investicí do akcií nebo indexovými certifikáty představují daleko menší riziko. To je způsobeno tím, že investor nakupuje diskontovaný certifikát s určitou slevou a daná sleva představuje rizikovou ochranu. Proto tedy název diskontované certifikáty. Diskontované certifikáty umožňují vydělávat na stagnujících, mírně stoupajících a dokonce i na klesajících trzích. Za rizikovou ochranu se investor musí vzdát určité části potenciálního zisku, kterého by dosáhl při výrazném vzestupu kurzu podkladového aktiva. Může dosáhnout pouze určitého maximálního výnosu, což je daň za poměrně značnou rizikovou ochranu. Hranice tohoto maximálního výnosu se nazývá CAP. Nad tuto hranici se investor již na výnosech nepodílí.
Certifikát: KNOCK-OUT
Derivátové cenné papíry s pákovým efektem. Možnost potencionálního vysokého výnosu je vyvážena možnosti proražení knock-out bariéry (což přináší nulový výnos). Jde o vysoce rizikový investiční nástroj, který je možno použít jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde o call certifikát), tak i v případě očekávaného poklesu kurzu podkladového aktiva (pak jde o put certifikát). Tyto typy certifikátů jsou velmi volatilní a je zde riziko ztráty i všech prostředků investovaných do těchto certifikátů. Další rizika viz. Certifikáty investiční
Certifikát: Sprint-certifikát
Umožňuje investorům od určité hranice nadproporcionálně participovat na vzestupu kurzu akcie nebo indexu. To platí ovšem jen během předem pevně stanoveného kurzového rozpětí. Tzn. v případě že se kurz podkladového aktiva dostane do tohoto rozpětí, participuje na každém dalším nárůstu nebo poklesudvojnásobně (2:1), dokud kurz podkladového aktiva toto rozpětí neopustí. Dvojnásobně se investor podílí na posílení podkladového aktiva od dolní hranice (tzv.: startwert) po horní hranici (cap). Nad horní hranicí se investor již na posílení podkladového aktiva nepodílí. V případě, že se tedy kurz podkladového aktiva dostane z tohoto rozpětí, investor opět participuje pouze 1:1 k podkladovému aktivu. Investor tento dvojnásobný výnos obdrží pouze v případě, že se kurz podkladového aktiva bude nacházet v tomto rozpětí a bude tento sprint certifikát držet do splatnosti.
Certifikát Indexový
Cenné papíry, jejichž podkladovými aktivy je některý z indexů. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem – např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).
Certifikáty investiční
Investiční certifikáty jsou burzovně a mimoburzovně obchodované cenné papíry, jejichž cena se odvíjí na základě vývoje podkladového aktiva. Tímto aktivem mohou být burzovní indexy, akcie, komodity, úroky, měny atd. Narozdíl od jiných cenných papírů, jako jsou třeba akcie, fondy, úrokové sazby, měny, se jejich cena neodvíjí na základě nabídky a poptávky po dotyčném investičním certifikátu, ale přesně na základě vývoje podkladového aktiva, na které je příslušný certifikát vydán. Přičemž platí pravidla, která přesně definují, jakou hodnotu majitel certifikátu při pohybu podkladového aktiva v daný okamžik obdrží. U všech certifikátů (derivátů) je nutno brát v potaz rizika investičních nástrojů derivátového typu, dále rizika vyplývající z podkladového aktiva a riziko kreditní/emitenta (vydavatele certifikátu)  –  v případě krachu emitenta může dojít až ke ztrátě všech investovaných prostředků bez ohledu na aktuální vývoj na trhu. Měnové riziko – některé certifikáty mohou být emitovány v jiné měně než požaduje investor. Riziko názvosloví – přestože se tyto cenné papíry obchodují již mnoho let, stále nemusí být z názvu certifikátu jednoznačně poznat, o který typ se jedná. Riziko likvidity (viz též SPREAD) – majitel certifikátu, jej může kdykoliv prodat a nemusí čekat na jeho splatnost, ale cena může být v daném okamžiku krajně nevýhodná.
CFD – Contracts for Diference (někdy překládáno jako Finanční rozdílové smlouvy)
Je kontrakt (smlouva) o vzájemné výměně rozdílu (kladného nebo záporného) mezi otevírací a zavírací cenou finančního nástroje obchodovaného podkladového aktiva, kterým mohou být např. akcie, indexy nebo komodity. Je to finanční instrument velmi podobný futures, není však standardizovaný a je používán zejména při elektronickém mimoburzovním obchodování, proto i rizika jsou podobná jako u standardizovaných derivátu. Přistupuje k nim však riziko kreditní.
Clearing
Systém, pomocí něhož vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádání uzavřených obchodů.
Custody
Služba banky (nebo jiného oprávněného subjektu), která spočívá v úschova a správě cenných papírů, vypořádání transakcí s cennými papíry, a to na domácím i zahraničních trzích.
Klientovi je otevřen a veden majetkový účet cenných papírů, na kterém banka dle klientových instrukcí provádí vypořádání jeho obchodů na kapitálových trzích. Banka jakožto správce (Custodian) vykonává činnosti směřující k zachování práv spojených s cennými papíry ve správě. Ve prospěch klientova účtu jsou inkasovány výnosy např. ve formě dividend či kuponů dluhopisů, splatné jistiny, jsou zpracovávány tzv. korporátní akce jako štěpení cenných papírů, práva na úpis atd., na žádost klienta je zajišťována problematika refundace daní.
Custody transakce
transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.
  D >> nahoru
Depozitář
Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem a statutem fondu. Kontroluje zejména dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.
Derivát (Finanční derivát)
Investiční nástroj odvozený od určitého podkladového aktiva. Hodnota finančního derivátu se odvíjí od hodnoty tohoto podkladového aktiva. Podkladové aktivum může být například obligace nebo akcie. Mezi základní typy finančních derivátů patří futures, opce, swapy a forwardy. Viz též pákový efekt.
Diverzifikace
Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.
Dividenda
Výnos vyplácený akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.
Downside 1 ROK
Nejhorší možný výsledek portfolia za rok při zvolené spolehlivosti
Dluhopisy státní
Státní dluhopisy jsou emitovány vládami zemí nebo státem vlastněnými organizacemi nebo veřejnými institucemi.. Krátkodobé státní dluhopisy (do jednoho roku) jsou obvykle vydávány jako diskontní tj. nemají kupón. Při nákupu jsou prodávány s diskontem, tzn. za cenu nižší než je cena nominální a diskont tak představuje výnos. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy pak přinášejí investorům pravidelný úrokový výnos (kupón).
Státní dluhopisy představují jednu z nejbezpečnějších investic, proto u nich hovoříme pouze o úrokovém riziku
Dluhopisy
Dluhopisy (nebo též obligace či bondy) jsou úročené cenné papíry, které představují závazek emitenta splatit v dohodnutých termínech úroky (tzv. kupon) a zapůjčený kapitál. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta.
Investor může získat dvojí výnos - úrokový kupón a případně zisk z rozdílu kurzů při příznivé změně ceny dluhopisu.
Existuje celé řada druhů dluhopisů. Podle emitenta se dělí na dluhopisy státní, komunální a korporátní neboli podnikové.
Podle sídla emitenta se dluhopisy dělí na domácí a zahraniční. V ČR podléhají emisní podmínky většiny dluhopisů schválení ČNB. Podle emitentů dělíme dluhopisy na veřejné (stát, municipality, ...), korporátní (firemní) a hypotéčních zástavní dluhopisy (listy). S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.
Podle výnosu se dělí na pevně úročené nebo variabilně úročené, tzv. floatry - jejich úroková sazba se nastavuje v pravidelných intervalech, většinou každých šest měsíců podle aktuální hodnoty zvolené referenční sazby.
Mezi nejdůležitější typy rizik u dluhopisů patří kreditní a úrokové riziko (za jinak stejných podmínek při zvýšení sazeb klesá cena dluhopisu a naopak), u dluhopisů v cizí měně dále měnové riziko.
Durace
Durace je ukazatel vyvinutý Frederickem Macaulayem a slouží k ohodnocení rizika spojeného s dluhopisy. Měří míru rizika změny úroků u pevně úročených cenných papírů. Durací se rozumí průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech. Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky.
Uveďme jednoduchý příklad, ve kterém nebudeme uvažovat úrokovou míru: půjčíme-li 1,2 milionu a obdržíme-li je po jednom roce, znamená to, že prostředky byly vázány jeden rok. Dostáváme-li však měsíčně zpět 100 000, pak zapůjčené peníze zůstanou v průměru vázány pouze půl roku. Na rozdíl od doby do splatnosti dluhopisu zohledňuje durace také přítok úroků. Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.
Durace modifikovaná
Modifikovaná durace udává procentní změnu kurzu při změně výnosnosti o jeden procentní bod.
Příklad: 
Modifikovaná durace: 3,73
Kurz: 98,53 Výnosnost fondu: 5,9 %
Dojde-li k poklesu výnosnosti na 4,9%, pak stoupne kurz o 3,73% na 102,21.
  E >> nahoru
Emise
Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem cenných papírů vydaných v rámci jedné emise, tedy objem emise.
Emitent
Vydavatel cenných papírů.
ETF (Exchange Traded Funds)
Cenné papíry těchto fondů se obchodují na burzách stejně jako akcie. Investoři mohou být jak „long“ tak „short“, čímž ETF poskytují možnost zajistit se (hedge) proti tržnímu poklesu.
Většina ETF se pokouší kopírovat hlavní akciové indexy, jako S&P500 nebo Hang Seng, ale i indexy sektorů jako jsou technologie, farmacie nebo indexy komodit jako je zlato, ropa a nebo přímo jednotlivých regionů jako je Čína nebo Brazílie.
  F >> nahoru
Finanční trhy
Všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry.
Floater
Dluhopis s proměnlivým úročením. Výnos z tohoto dluhopisu je zpravidla vázán na nějakou referenční úrokovou sazbu a je stanovován v pravidelných termínech. Rizika viz. dluhopisy
Fondy akciové
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahovaly nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů a vyšším rizikem.  Rizika jsou obdobné jako u akcií s rozdílem, že pravděpodobnost krachu všech investic v podílovém fondu je mnohonásobně nižší než krach jedné jediné společnosti v případě investice pouze do jedné z nich. (diverzifikace).
Fondy derivátové (Hedge Fondy)
Derivátové fondy investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů a nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Proto záleží zejména na správci fondu, jakou strategii zvolí a jaké budou výsledky fondu.
Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).
Fondy dividendové
Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.
Fondy dluhopisové/obligační
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na (dluhopisy) obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů a riziko investice nižší než u akciových fondů. Kreditní riziko fondem vlastněných dluhopisů je sníženo rozložením portfolia mezi více emitentů.
Fondy fondů
Podílové fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia a z toho plynoucí rizika závisí na zaměření fondu.
Fondy garantované/zajištěné
Podílové fondy využívající při své investiční strategii kombinace konzervativních dluhopisů a finančních derivátů. Hodnota podílového listu k určenému datu by neměla klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 100 % vložených prostředků). Pod garantované fondy jsou řazeny i fondy typu „click“, které se snaží aktivním řízením portfolia garantovat, že hodnota podílového listu během stanoveného období neklesne pod stanovenou hranici (obvykle 90 %). I u těchto fondů je nutno počítat s kreditním rizikem emitentů jednotlivých složek portfolia a v případě investice v cizí měně rovněž s měnovým rizikem.
Fondy globální
Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.
Fondy hedge
Fondy s nejrůznějšími většinou velmi rizikovými strategiemi,  které investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů přičemž nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Volba strategie a tedy i výsledky fondu je na správci fondu.
Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).
Fondy High-yield
Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.
Fondy indexové
Podílové fondy, které investují do investičních nástrojů navázaných na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně kopíruje zvolený index. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.
Fondy komoditní
Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.
Fondy Large Cap
Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na společnosti s největší tržní kapitalizací (nad 5 mld. USD).
Fondy národní
Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na konkrétní teritorium. Tento druh fondů nabízí příležitost účastnit se na příznivém vývoji na finančních trzích v příslušných zemích nebo regionu, zároveň představují možnost podílet se na zhodnocování příslušné měny nebo naopak investicí do domácího trhu kurzové riziko eliminovat.
Fondy odvětvové
Podílové fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.
Fondy peněžního trhu
Podílové fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb. Obecně tyto fondy vykazují velmi nízký stupeň volatility ceny podílového listu.
Fond s reinvesticí výnosů – růstový
v reinvestičním (růstovém) fondu jsou všechny dosažené výnosy reinvestovány. Podílník tak nedostává ročně žádný výnos, nýbrž se místo toho podílí na zvyšování jmění fondu.
Fondy Small Cap
Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na malé společnosti s výraznějším růstovým potenciálem. Investice je sice rizikovější než investice do klasických akciových fondů, ale výnosy mohou být zajímavější v závislosti na fázi ekonomického cyklu či regionu, kde se investice nacházejí.
Fondy smíšené
Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje), a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.
Fondy SRI (social responsible investments)
Podílové fondy, jejichž manažeři nesledují pouze ekonomické parametry investují např. do společností, které podporují ochranu životního prostředí (zelené fondy). Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu nebo zaměstnávají děti apod.
Fondy zaměřené na akcie nových firem
Podílové fondy, které jsou primárně orientovány na investice do akcií nově vzniklých společností. U těchto společností existuje poměrně velké riziko bankrotu, ovšem u některých firem dojde během krátké doby k výraznému nárůstu jejich hodnoty, a tedy i hodnoty jejích akcií. Z uvedených důvodů je ovšem rizikovost takto zaměřených fondů vyšší.
Forward
Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Rizikem je vedle rizik spojených s produkty derivátového typu rovněž riziko protistrany.
Futures
Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě standardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového aktiva za cenu stanovenou v daném okamžiku vypořádané k danému budoucímu datu. Vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem (např. burzou).
Termínové kontrakty na zboží jsou komoditní futures, ty, které jsou na akcie, dluhopisy, indexy a měny jsou finanční futures. Nákupem futures se kupující zavazuje převzít k pevně stanovenému datu zboží či finanční instrument. Je-li futures short, znamená to, že byl future prodán a vznikla tak povinnost vypisovateli (tedy prodávajícímu) dodat odpovídající statek. Povinnosti něco dodat a dodávku přijmout se lze vyhnout pouze uzavřením protipozice.
Futures jsou používány dvěma typy investorů. Jedněmi jsou ti, kteří se zajišťují proti vzestupu nebo poklesu ceny (hedging), druhým typem investorů jsou spekulanti.
Jedná se vysoce rizikové nástroje derivátového typu (viz rizika).
  G >> nahoru
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Právnickou osoba, která vznikla s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry nemůže dostát svým závazkům vůči zákazníkům a nejsou vyhlídky, že by se jeho situace zlepšila.
  H >> nahoru
Hedging/hedge
Snížení rizika (zajištění proti riziku) původní investice (nebo své vlastní produkce) zakoupením investičního nástroje s opačnou korelací k zajišťovanému riziku.
Hlasovací právo
Právo akcionáře coby spolumajitele společnosti. Uplatňuje je na valné hromadě. Počet jeho hlasů odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti.
Hypotéční zástavní list (HZL)
Dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Tyto listy může vydávat jen banka, která má povolení ČNB. Výnos je osvobozen od daně z příjmů (stav v r. 2009).
  I >> nahoru
Index
Měřítko vývoje – ať už se jedná o vývoj cen konzumního zboží (cenový index spotřebního zboží) nebo vývoj kurzů na trzích cenných papírů. Na peněžních a kapitálových trzích je v dnešní době již téměř vše měřeno a vývoj hodnot sledován (index "Big Mac-Index" sleduje ceny „Big Macu“ ve 100 zemích světa již od roku 1986, které přepočítané na USD měří kupní sílu jednotlivých měn). Rozmanitost indexů umožňuje porovnávat různé vybrané trhy a tržní segmenty mezi sebou.
Index akciový
Statisticky vyjádřená hodnota akcií v tomto indexu obsažených. Může sloužit k měření výkonnosti daného akciového trhu.
Index finanční
Statistky vyjádřená hodnota vybraných finančních instrumentů (akcií, dluhopisů).
Index PX
Index Burzy cenných papírů Praha.
Index spotřebitelských cen
Je jedním z nejdůležitějších cenových indexů. Měří vývoj cen spotřebního zboží a služeb a je základem pro měření inflace. Je váženým průměrem změn cen jednotlivých vybraných výrobků a služeb, které se zjišťují každý měsíc. Váhy průměru vyjadřují význam jednotlivých skupin výrobků a služeb ve spotřebě domácností a jsou odvozeny ze struktury výdajů domácností.
Indexové certifikáty
Cenné papíry jejichž podkladovými aktivy je některý z indexů. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem – např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).
Inflace
Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Snižuje kupní sílu peněz. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen.
Investiční fond
je akciová společnost, která vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky na koupi cenných papírů. Akcionář může akcie prodat za cenu, která odpovídá nabídce a poptávce na trhu.
Investiční horizont
Doba, na kterou je investice doporučována. Při dodržení investičního horizontu lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.
Investiční limity
Ukazatele určující maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Např. u standardních fondů jsou tyto limity stanoveny zákonem. Při správě portfolií se stanovují limity individuálně.
Investiční nástroj (dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)
a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry kolektivního investování,
c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
d) deriváty.
Investiční společnost
Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Vztahuje se na ni zvláštní regulace podle zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování a podléhá dozoru ČNB. Její činnost je kontroluje také depozitář a auditor.
IPO (Initial Public Offering)
Viz primární veřejná nabídka
ISIN
Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Slouží k přesné identifikaci cenného papíru.
 
  K >> nahoru
Kolektivní investování
Shromažďování peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických osob za účelem jejich použití k investování na základě principu diverzifikace rizika a způsoby, které dovoluje zákon.
Kotace
Zveřejnění aktuálních nákupních a prodejních cen investičního nástroje. Kotace představuje nejvyšší momentálně nabízenou cenu na nákup (bid) a nejnižší momentálně nabízenou cenu na prodej (offer)
Kupón
Cenný papír na doručitele pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. Na každém z kupónů dluhopisu musí být vyznačeno, jaké právo je s ním spojeno, a u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den.  
Kupón dluhopisu
Část cenného papíru (odstřižený kupon/strip). Může být i jako samostatně obchodovatelný cenný papír.  Nese úrokové riziko. Při inkasu výnosu kuponu je nutno počítat s daní.  
Kurz podílového listu (cena podílového listu)
Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je tato hodnota obvykle shodná s hodnotou majetku fondu (NAV – Net Asset Value) připadajícího na jeden podílový list.
  L >> nahoru
Likvidita
Možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.
Limit (order)
Stanovení maximální nákupní, nebo minimální prodejní ceny kupujícím či prodávajícím (zejména u burzovních příkazů).
LONG pozice
Pozice investora (kupujícího), který se domnívá, že hodnota podkladového aktiva poroste, a proto má nakoupeno
Lot
Minimální obchodovatelné množství cenných papírů (jiných investičních nástrojů) v rámci obchodování na daném trhu (používá se např. na Burze cenných papírů Praha v segmentu SPAD).
  M >> nahoru
Majetek fondu
Hodnota majetku je vypočítávána na základě tržní hodnoty všech aktiv obsažených v portfoliu fondu k danému datu.
Makléř
Fyzická osoba, se zvláštním oprávněním (licencí), která má může technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře.
Měnové riziko
riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Podstupují ho investoři, jestliže vlastní cenné papíry v cizí měně a pokud její kurz klesá.
MIFID
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je zkratkou označující Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. MiFID přinesl další regulaci poskytování investičních služeb (např. upravuje nová pravidla týkající se provádění pokynů zákazníků, kategorizaci zákazníků, informační povinnosti vůči zákazníkům atd.).
Min/Max performance
Min/Max performancí se rozumí nejvyšší výnos v % p.a. a nejnižší výnos v % p.a. fondu v příslušném účetním roce, hodnoty odpovídají výnosům při reinvestici výplaty.
Míra obratu portfolia (PTR)
Míra (rychlost) obratu portfolia (portfolio turnover rate) měří množství obchodů během sledovaného období (obyčejně roku).
  N >> nahoru
NAV (Net asset value)
znamená čistou hodnotu aktiv v majetku fondu.
NAV/PL
vyjadřuje podíl čisté hodnoty aktiv na jeden podílový list, nebo-li cenu podílového listu.
Nemovitostní fond
Speciální fond dle zákona o kolektivním investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti/podílníků a tyto prostředky investuje dle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí nebo nemovitostních společností.
Nemovitostní společnost
Společnost s ručením omezeným popř. akciová společnost nebo obdobná právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí, provozování nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem.
Nominální hodnota
Je částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, nebo je jeho věřitelem. Tato hodnota se obvykle liší od kurzu na burze.
  O >> nahoru
Obhospodařovatelský poplatek
Úplata, kterou platí fond investiční společnosti v souladu se zákonem a statutem fondu. Počítá se z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, která se vypočte jako aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní procentuální výši úplaty stanovuje představenstvo investiční společnosti.
Obchodní jmění fondu (NAV- Net asset value)
Obchodní jmění fondu znamená celkové jmění podílového fondu. Skládá se z cenných papírů a jiných práv, zůstatků na účtech a vkladů, nároků na výnosy (vyrovnání výnosů), může však obsahovat i termínové finanční instrumenty (jako opce, futures, swapy, atd.). Obchodního jmění na druhou stranu snižují úvěry nebo jiné závazky. Obchodní jmění fondu je výhradním majetkem podílníků, investiční společnost jej pouze spravuje. Tudíž i při likvidaci investiční společnosti nebo depozitáře zůstává jmění fondu v rukou podílníků.
Obchodník s cennými papíry
Akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry a může pro zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry. V závislosti na rozsahu povolení může vykonávat i další související činnosti.
Obligace
viz Dluhopis
Obligační fond
viz Dluhopisové fondy
Opce a opční listy
Derivátový finanční nástroj, cenný papír nebo termínový kontrakt, který představují možnost, nikoliv však povinnost nákupu nebo prodeje  - koupit (Call opce), nebo prodat (Putt opce)  - určitého podkladového aktiva v budoucnosti v dohodnutém čase za dohodnutou cenu. Jsou to OTC nebo burzovní deriváty.Tento instrument má dvojí použití - spekulativní a zajišťovací.
Opce call (call certifikát)
Derivátový nástroj, u kterého investor očekává růst ceny. Investor nákupem tohoto nástroje získává právo, nikoliv však povinnost koupit v budoucnosti podkladové aktivum za nyní stanovenou cenu.
Opce put (put certifikát)
Derivátový nástroj, u kterého investor očekává pokles ceny. Investor nákupem tohoto nástroje získává právo, nikoliv však povinnost prodat v budoucnosti podkladové aktivum za nyní stanovenou cenu.
OTC (Over The Counter) finanční deriváty
Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu (burze). Řídi se legislativou jednotlivých zemí a obyčejně podléhají regulaci. Jedná se velmi rizikové investiční nástroje derivátového typu (viz rizika), které navíc přibírají i kreditní riziko (riziko emitenta).
Otevřený podílový fond
je jednotka kolektivního investování, která je tvořena souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti a to za tržní cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.
  P >> nahoru
Pákový efekt (Leverage)
U většiny termínových obchodů není třeba složit celkovou hodnotu podkladového aktiva, ale pouze určitý zlomek (initial margin). Relativně malá procentní změna ceny podkladového aktiva vyvolá mnohonásobně vyšší procentní změnu ceny daného derivátu a tím i investice vložené do termínového obchodu při jeho uzavření. Investor pak s relativně nízkou počáteční investicí může dosáhnout výrazného zisku nebo také ztráty, jejichž výše je dána typem termínového kontraktu (např. opce nebo futures).
Pasivní správa portfolia
je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.
Peněžní trh
je trh s úvěry, vklady, půjčkami a dluhovými cennými papíry s původní splatností do jednoho roku. Finanční nástroje peněžního trhu jsou obvykle likvidnější než nástroje kapitálového trhu.
Performance
(viz výkonnost)
Podílník
Majitel podílového listu.
Podílový fond
Podílový fond je majetek sestavený z cenných papírů a peněz, který je rozdělen na podíly a který je spoluvlastnictvím podílníků. Právně jsou podílové fondy upraveny v zákoně o cenných papírech a kolektivním investování.
Podílový fond otevřený
Fond, který vydává neomezené množství podílových listů na základě poptávky investorů. Cena podílového listu se odvíjí od hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na daný počet podílů. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílové listy na základě žádosti podílníka. Své podílové listy nemusí tedy podílník prodávat na kapitálovém trhu (burze).
Podílový fond uzavřený
Fond, jehož majetek (resp. čisté obchodní jmění) je rozdělen na fixní počet podílů. Vytváří se na dobu určitou a obvykle neodkupuje podílové listy zpět od podílníků až do ukončení doby trvání fondu.
Podílový list
Majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle statutu podílového fondu.
Podkladové aktivum (nástroj)
finanční či komoditní aktivum (nástroj), ze kterého je odvozen derivát.
Pokladniční poukázka
Krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku.
Pokyn market
  • nákupní pokyn - akcie se nakoupí za nejnižší v daném okamžiku dostupnou cenu na trhu
  • prodejní pokyn - akcie se prodají za nejvyšší v daném okamžiku dostupnou cenu na trhu
Poměr kurzu a zisku – P/E ratio
patří k nejdůležitějším kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.
Portfolio
Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.
Portfolio management
je způsob řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.
Právo na zpětný prodej
znamená, že investiční společnost je podle zákona povinna podílové listy otevřených podílových fondů kdykoliv odkoupit za aktuální cenu při zpětném prodeji.
PRIBID
úroková míra na likviditu v české koruně, poptávanou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatnostmi od jednoho dne do jednoho roku.
PRIBOR
Prague Interbank Offered Rate. Úroková míra na likviditu v české koruně, nabízenou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatnostmi od jednoho dne do jednoho roku.
Primární veřejná nabídka (IPO-Initicial Public Offering)
Někdy též primární emise. Představuje první veřejnou (burzovní) nabídku akcií s cílem získat pro emitenta nový kapitál. Jde o relativně náročný proces a emitenti využívají služeb tzv. manažera emise (underwriting firm).
Prodejní cena
je taková cena, za kterou jsou podílové listy vydávány. Prodejní cena se skládá z vypočítané hodnoty podílu (kurzu) a vstupního poplatku stanoveného v statutu fondu.
Profil investora
Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.
Promptní obchod
Pojem používaný pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při promptním obchodu s cennými papíry dochází ihned jak k zaplacení kupní ceny tak k plnění. Opakem je termínový obchod.
Prospekt cenného papíru
je listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.
Provize
je i v burzovní oblasti odměna za obstarání obchodu, případně služby (za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka, atd.).
PTR
Ukazatel obrátkovosti aktiv vyjadřuje, jak často a v jakém rozsahu je obměňováno portfolio podílového fondu. O co více se ukazatel obrátkovosti aktiv blíží nule, o to bezprostředněji souvisí uskutečněné transakce s aktivy s nákupy a prodeji podílových listů investory.
  R >> nahoru
Rating
Ohodnocení schopností emitenta včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.
Ratingové agentury
Jejich služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě.
Reálná úroková míra
Rozdíl mezi úrokovým výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.
Registrovaný cenný papír
je cenný papír přijatý k obchodování na burze nebo v RM-Systému.
Rentabilita kapitálu
Poměr dosaženého zisku a vloženého kapitálu. Ukazuje, jak dobře byl kapitál využit.
Repo (Repo obchod)
Poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku (klasické repo, sell-and-buy-back, poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).
Repo Reverzní
Přijetí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku (klasické reverzní repo, buy-and-sell-back, přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).
Riziko
Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Riziko kreditní (též riziko emitenta nebo riziko protistrany)
Riziko ztráty v případě, že protistrana  nedostojí svým závazkům (nebude schopna platit). V krajním případě hrozí ztráta celé investice.
Riziko vypořádací (settlement risk)
Riziko ztráty z nevypořádání obchodů.
Riziko tržní
vyjadřuje riziko ztráty při (nepříznivé)  změně tržních podmínek zejména:
  • úrokové míry (úrokové riziko)
  • cen akcií (akciové riziko)
  • cen komodit  (komoditní riziko)
  • cen dluhopisů  (vlivem zvýšení kreditního rizika emitenta)
  • kurzů měn (kurzové nebo též měnové riziko)
Mezi tržní rizika se počítá i riziko likvidity a volatility:
Riziko likvidity
Riziko ztráty v případě malé likvidity trhů. Daný investiční nástroj není možno ve zvoleném okamžiku prodat či koupit nebo je možné obchod v daném okamžiku realizovat pouze za nevýhodnou cenu (spread nákup/prodej je velký).
Riziko volatility (kolísavosti)
Riziko krátkodobých či dlouhodobých výkyvů cen. Špatné načasování může vést ke značným ztrátám naopak optimální načasování (v praxi nemožné) může očekávaný výnos zvýšit.
Riziko operační
Riziko ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů.
Riziko právní
Riziko ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.
Riziko názvosloví
Různé pojmy jsou na finančnímu trhu vykládány různě a v některých případech nemusí být zcela jasné o jaký investiční nástroj se jedná.
Riziko inflační
Ovlivňuje reálný výnos investičních nástrojů. Vysoká inflace může způsobit, že investor dosáhne menšího nebo záporného reálného výnosu.
Riziko Globální
představuje nebezpečí změny ceny investičních nástrojů v rámci globálního poklesu ekonomik a kapitálových trhů.
Riziko odvětví
je nebezpečí změny ceny investičních nástrojů v rámci poklesu příslušného odvětví jako celku.
Politické riziko
znamená nebezpečí změny ceny nebo převoditelnosti investičních nástrojů z důvodu  změny politické situace.
Riziko investičních nástrojů derivátového typu  
Riziko nástrojů, jejichž hodnota závisí (je odvozena) od ceny podkladového aktiva. Některé investiční nástroje využívají pákového efektu, jehož podstatou je předem dohodnutý poměr (páka) v jakém se hodnota investičního nástroje podílí na růstu či poklesu hodnoty/kurzu podkladového aktiva. I malá změna ceny podkladového aktiva může vyvolat významnou změnu hodnoty celé investice nebo i ztrátu celé investice.
Rizikový profil klienta
Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.
  S >> nahoru
Scoring
Porovnávání investic (např. podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků atd.)
Sharpe ratio
Sharpeho poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rovněž rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o svou rizikovost. Jde o indikátor absolutní výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.
SHORT pozice
Investor prodal více než vlastní a spekuluje na pokles a zpětný nákup ze výhodnější cenu (používá se u derivátových produktů např. futures).
Směrodatná odchylka
Směrodatná odchylka slouží pro srovnání kolísavosti výnosů mezi fondy, resp. Investičními profily. Obecně platí, že čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je kolísavost výnosů fondu resp. Investičního profilu.
Smíšené fondy (balancované)
stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer fondu přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu v souladu se statutem fondu. Jsou velmi flexibilní, mohou mít strategii konzervativní, ale i velmi dynamickou s vysokým investičním rizikem a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont.
SPAD
Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:30 hod. do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.
Spoření
Pravidelné ukládání peněz na běžný či spořící účet, kde jsou úročeny předem známou úrokovou sazbou.
Spot (Spotový trh)
Trh, kde se nakupují a prodávají investiční nástroje s vypořádáním v nejbližším možném termínu.
SPREAD
Rozpětí mezi cenou na nákup a cenou na prodej.
Statut fondu/prospekt fondu
Statut (nebo prospekt v případě fondů registrovaných v zahraničí) je základní dokument fondu. Obsahuje informace o zaměření a cílech investiční politiky, způsobu použití výnosů, zásadách hospodaření s majetkem fondu a údajích o investiční společnosti.  Statuty všech českých fondů schvaluje ČNB.
Stop limit
Tento pokyn lze popsat jako limitní pokyn s aktivační podmínkou. Využívá se zejména pro včasnou reakci na rychlou změnu trhu.
SWAP
Investiční nástroj (derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu s následným reverzním odkupem a prodejem k určitému okamžiku v budoucnosti.
 T >> nahoru
TER (Total Expense Ratio)
Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. Ukazatel TER tak udává, jak je majetek v podílovém fondu zatížen veškerými náklady, nejen obhospodařovatelským poplatkem. U fondů investujících více než 10 % svého majetku do jiných fondů se musí uvádět i syntetický TER. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER podílového fondu a TER každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu, přičemž vstupní a výstupní poplatky se k TER nakupovaného fondu připočítávají.  
Termínovaný vklad
Je depozitní bankovní produkt, který má stanovenou  délku splatnosti . Obvykle ho nelze  před lhůtou splatnosti vybrat bez sankčních poplatků.
Traiding
Rychlý nákup a prodej cenných papírů s cílem využít krátkodobých kurzových výkyvů.
Trh akciový
Část trhu dlouhodobých cenných papírů, na kterém se obchodují kapitálové podíly vybraných akciových společností (akcie). Obyčejně se jedná o akcie veřejně nabízené na regulovaných trzích (burzách). K akciovému trhu lze dále přiřadit veškeré deriváty (derivátové investiční nástroje), které jsou na akcie a jejich indexy navázány.
Trh dluhopisový
Část finančního trhu, na kterém se obchodují krátkodobé nebo dlouhodobé dluhopisy (obligace).
Trh kapitálový
Část finančního trhu, na které se obchoduje s cennými papíry a ostatními investičními nástroji, jejichž doba splatnosti je (obvykle) delší než jeden rok, resp. žádný termín splatnosti nemají (akcie).
Trh peněžní
Část finančního trhu s krátkodobými finančními nástroji. Doba jejich splatnosti je krátká, zpravidla do jednoho roku.
Trh primární
znamená tu část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.
Tržní kapitalizace (Market Cap)
Celková hodnota všech akcií firmy v oběhu. Investoři používají tento ukazatel k určení velikosti firmy. Market Cap = počet akcií v oběhu x současná tržní cena jedné akcie.
Tvůrce trhu (Market Maker)
Má povinnost po celou dobu, kdy je daný trh otevřen udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných cenných papírů a tím udržovat a podporovat likviditu.
  U >> nahoru
Ukazatele finanční hospodářské
Standardní ukazatele z finanční podnikové praxe. Využívají se hlavně při podnikovém či sektorovém porovnávání za více období. Podkladem je rozvaha a výsledovka za historická období do analýzy zahrnutá. Ke zlepšení vypovídací schopnosti musí být jednotlivé ukazatele dále tříděny nebo jiné ukazatele naopak za účelem jasnějšího vysvětlení přidány. Vypovídací schopnost analýzy sestavené na základě ukazatelů se zvyšuje použitím systémů ukazatelů, neboť ten v sobě absorbuje systematiku a vylučuje samovolné rozhodování o tom, jaké ukazatele v analýze zahrnout a jaké ne.
  V >> nahoru
VaR (Value at Risk)
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty hodnoty při stanovené pravděpodobnosti (nejčastěji 95 %) a za stanovené časové období.
Volatilita
Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i riziko.
Výkonnost (performance)
Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok).
Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonnost v budoucnosti!
Výnos
Výnosem se rozumí celkový přínos z investice, většinou se skládá z úrokových a dividendových výnosů stejně tak jako z výnosu z kurzové změny plynoucí z investovaného kapitálu. Při výpočtu čistého výnosu je nutno odpočítat všechny náklady, které s danou investicí souvisejí (např. pořizovací náklady v podobě vstupního poplatku nebo poplatku burzovnímu zprostředkovali).
Výnosová křivka
Křivka znázorňující vztah mezi vnitřní mírou výnosnosti (výnosem do splatnosti) jednotlivých dluhopisů v závislosti na jejich době splatnosti.
Výplata výnosů
Výplata je tvořena výnosy, kterých bylo v rámci daného období dosaženo. U fondu s výplatou výnosů jsou výnosy vypláceny většinou jednou ročně. Výnosy jsou až do dne výplaty shromažďovány v majetku fondu a zvyšují tak v průběhu roku hodnotu podílu. Uskutečněním výplaty se tak v den výplaty hodnota podílu sníží o vyplacenou částku.
Výroční zpráva
Zpráva o činnosti firmy/fondu. Jsou v ní objasněny náklady a výnosy dosažené během účetního roku stejně tak jako celkový vývoj během daného období. Může obsahovat i základní strategie pro příští období.
  Y >> nahoru
YTD (Year to Date)
Od začátku roku do dnešního data.
YTM (yield to maturity)
Výnos do splatnosti je výnos dluhopisu při jeho držení do data splatnosti. Je odvozený z aktuální prodejní ceny dluhopisu a budoucích úrokových výnosů. Výnos do splatnosti slouží k porovnání výnosů dluhopisů s různou dobou do splatnosti, případně s výnosy termínovaných vkladů.
  Z >> nahoru
Zbytková doba splatnosti
Zbytková doba do splatnosti je zbývající doba splatnosti, resp. do okamžiku vyrovnání pohledávky.
 
 

Přehled finančních slovníků

Bankovní slovník - Disponibilní zůstatek, Embosovaná platební karta, Home Banking, Karetní asociace, Pohyblivá úroková sazba, SWIFT, Přímé bankovnictví, APRC, Bankomat, Bankovní převod, Bankovní účet, Bankovní spojení, Bezhotovostní operace, Běžný účet, BIC, Blokace karty, Bonita
Více bankovních pojmů

Úvěrový slovník - Anuitní splátka, anuita, Anuitní splácení, Bonita, Byt, Bytové nemovitosti, Bytový dům, Cena obvyklá, Cena obvyklá budoucí, Cena tržní, Cena úvěru, Cílová částka, Čerpání úvěru, ČNB, Degresivní splácení, Dlužník, Dluhová služba, Doba splatnosti, Domácnost
Více úvěrových pojmů


Daňový slovník
 - Aktiva, Akruální princip, Amortizace u dlouhodobého majetku, Audit, Barter, barterový obchod, Bilance, Bonita, Brutto, Cash-flow, Cena pořízení, Časové rozlišení nákladů a výnosů, Daňová optimalizace, Daňový doklad, Daňový základ, Den platby daně, Devalvace, Dlouhodobý majetek, Dohadné položky, Faktura, FIFO ("first in - first out"), Goodwill, Inventura, Konfirmace, Konkurenční doložka, Kurzové rozdíly
Více daňových pojmů

Pojistný slovník - Akceptace,Čekací doba, Denní odškodné, Dlužník, Doba hospitalizace, Odkupné, Obmyšlený, Pojistka, Podíl na zisku, Pojistitel, Pojistník, Pojištěný, Pojistná částka, Pojistná doba, Pojistná událost, Pojistné, Smluvní ujednání, Škodná událost, Trvalé následky úrazu, Vinkulace pojištění, Výluky z pojištění, Zproštění od placení pojistného
Více pojistných pojmů

Investiční slovník - Absolute-return strategie, Akcie, Akcie prioritní, Akcionář, Akciové fondy, Akciové riziko – obecné, Aktivní správa portfolia, Alikvotní úrokový výnos, Alokace (Asset allocation), Analýza cenných papírů, Arbitráž, Benchmark, Benchmarková strategie, Blue Chip, Bod zlomu (break even), Bond, Bonita cenného papíru, Broker, Burza, Burzovní index, BUY & SELL transakce, Býčí (Bull) strategie, Cap, Cenný papír, Cenný papír na jméno, Cenný papír na majitele, Certifikát Bonus, Certifikát garantovaný, Certifikát: diskontovaný, Certifikát: KNOCK-OUT, Certifikát: Sprint-certifikát, Certifikát Indexový, Certifikáty investiční, CFD – Contracts for Diference, Clearing, Custody, Custody transakce, Depozitář, Derivát (Finanční derivát), Diverzifikace, Dividenda, Downside 1 ROK, Dluhopisy státní, Dluhopisy, Durace, Durace modifikovaná, Emise, ETF, (Exchange Traded Funds), Finanční trhy,Floater, Fondy akciové, Fondy derivátové (Hedge Fondy), Fondy dividendové, Fondy dluhopisové/obligační, Fondy fondů, Fondy garantované/zajištěné
Více investičních pojmů